گزارش سالیانه

"با هم بنویسم" گروهی بود که با هدف تحکیم روابط سفرنویسان با ماهی یک دیدار و از هم گفتن و شنفتن و رد و بدل کردن تجربیات در مهرماه 1393 اولین جلسه خود را برگزار کرد.

این دورهمی 12 جلسه ، 1شنبه اول هر ماه در کافه امیر کبیر و 3 جلسه بازدید اروزه در سطح تهران برگزار شد.

دیدنو و باخه به عنوان مدیریت برگزار کننده این 15 جلسه مراتب قدردانی را از

-       نیکو گرشاسبی که گاهی در سایت ایران بوم می نویسد، برای حضور پرشور و پیگیرش در این یکسال

-       مدیریت وبلاگ  ایران بهشت که اگرچه به علت عدم سکونت در تهران، حضور نداشتند اما همواره پیگیر بودند.

-       سفرنویس برای هماهنگی بازدیدهای دارالفنون و خانه مهربان و ایران قبله عالم برای خیابان سی تیر

به جا می آورند و اعلام می دارند با پایان یک دوره یک ساله، مدیریت برگزاری را به دیگر علاقه مندان واگذار می نمایند.

برقرار و مستدام باشید

/ 3 نظر / 213 بازدید
سینا

اینجا هم اومدم باز خبری ازتون نیست [افسوس]

سینا

اینجا هم اومدم باز خبری ازتون نیست [افسوس]

سینا

اینجا هم اومدم باز خبری ازتون نیست [افسوس]