پست های ارسال شده در مهر سال 1394

با هم بنویسیم- مهر1394

سفر یعنی دانایی دوازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم مهر 1394 یکشنبه،5 مهر،ساعت 5 آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر امید به دیدار bahamazsafar@gmail.com
/ 0 نظر / 57 بازدید