# مثل_نوری_که_می_یاد_و_رد_می_شه_از_دل_شیشه-خاله_توبا